Integritetspolicy

Inom Villa Wäring Husrum & Frukost behandlar vi personuppgifter för användare av våra tjänster. Vi värnar om din integritet och följer vid tillfället tillämplig lagstiftning som syftar till att skydda dig som privatperson och dina personuppgifter. I denna integritetspolicy kan du läsa om hur vi hanterar dina personuppgifter och hur du kan påverka vårt sätt att använda dem. Nedan kallas Villa Wäring Husrum & Frukost kort och gott ”Villa Wäring”. 

Genom att lämna dina personuppgifter till Villa Wäring och godkänna tillämpliga villkor samtycker du till att dessa uppgifter behandlas i enlighet med eventuella särskilda villkor för en enskild tjänst, webbplats/cookievillkor samt denna integritetspolicy. Om lagen kräver att Villa Wäring begär ett mer specifikt samtycke från dig kommer man att göra detta.

1. Vilka personuppgifter samlar Villa Wäring in?

Villa Wäring samlar endast in för ändamålet relevanta personuppgifter, vilket kan vara:

 • Namn
 • Adress
 • Telefonnummer
 • E-postadress
 • Språk och nationalitet
 • Anställning
 • Betal/kreditkortsinformation
 • Krav på special- eller dietkost
 • Uppgifter om resesällskap
 • Information om medlemskap i interna eller externa gäst- eller lojalitetsprogram
 • Cookies/IP-adress
 • Andra kontakt- och personuppgifter, samt ärenderelaterad information, som du lämnar vid kontakt med Villa Wäring eller som Villa Wäring erhåller vid överföring av bokning från tredje part till vårt bokningssystem (vid XML-koppling), e-post eller fax.

2. När samlar Villa Wäring in personuppgifter?

Villa Wäring samlar in personuppgifter i samband med att du som gäst beställer och nyttjar våra tjänster, både vid direktkontakt med Villa Wäring och vid beställning via tredje part. Villa Wäring kan även komma att importera personuppgifter från databaser inom och utanför Villa Wäring, såsom Google och sociala medier. Om du som gäst på begäran vill ansluta dig till nyhetsbrev, lojalitets- eller liknande gästprogram kommer Villa Wäring att samla in för ändamålet nödvändiga personuppgifter. Villa Wäring samlar endast in personuppgifter då det är tillåtet enligt gällande lagar.

3. Varför samlar Villa Wäring in personuppgifter?

Vilka personuppgifter som samlas in och när, beror på vilken typ av tjänst du beställt. Personuppgifterna använder Villa Wäring för att:

 • Administrera, tillhandahålla och utveckla sina tjänster
 • Bearbeta bokningar och beställningar av sina tjänster
 • Kontakta dig inför, under och efter vistelsen för att tillhandahålla information ansluten till din bokning och/eller vistelse.
 • Underlätta vid framtida beställningar av sina tjänster
 • Individualisera kommunikationen med dig
 • Öka din nytta och förbättra din upplevelse av sina tjänster
 • Analysera och förbättra kvalitén på sina tjänster
 • Marknadsföra sina tjänster, direkt eller indirekt, inklusive beteendemarknadsföring
 • För att kunna fullgöra Villa Wäring skyldigheter enligt lag såsom myndighetsbeslut, bokföringskrav och/eller skatterättsliga lagar.

4. Var lagrar Villa Wäring personuppgifter?

Villa Wäring lagrar och hanterar dina personuppgifter på ett säkert sätt för att förhindra otillåten eller obehörig tillgång till informationen. Villa Wärings policy är att ett så litet antal personer som möjligt ska ha tillgång till dina personuppgifter och då endast vid tillfällen vi behöver hantera dem enligt överensstämmelse med denna integritetspolicy och gällande lagstiftning. Villa Wäring har vidtagit lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda dina personuppgifter. Villa Wäring anpassar kontinuerligt sina säkerhetsåtgärder för att följa gällande lagar.

5. Hur länge lagrar Villa Wäring personuppgifter?

Villa Wäring lagrar personuppgifter i den utsträckning det behövs för att man ska kunna tillhandahålla en så god service som möjligt och för att uppfylla gällande lagar och avtal. Villa Wärings policy är att icke nödvändiga personuppgifter ska rensas regelbundet.

6. När delar Villa Wäring personuppgifter?

Villa Wäring delar endast personuppgifter i absolut nödvändiga fall och/eller då det är tillåtet enligt lag. Då personuppgiftsbiträde ges tillgång till personuppgifter har man med Villa Wäring ingått ett avtal som säkerställer att det finns säkerhetsåtgärder hos personuppgiftsbiträdet som skyddar dina uppgifter. De personuppgifter som Villa Wäring delar med personuppgiftsbiträdet kommer aldrig att användas annat än för Villa Wärings räkning.

Villa Wäring kan lämna ut personuppgifter till tredje man, såsom polis eller annan myndighet om det rör utredning av brott eller om Villa Wäring är skyldigt att lämna ut sådan uppgift med stöd av lag eller myndighetsbeslut.

Villa Wäring överför aldrig personuppgifter till land utanför EU/EES om det inte är nödvändigt för att utföra avtalsenliga åtaganden gentemot dig. I dessa fall kan överföring av personuppgifter utanför EU/EES även ske i land som, enligt EU-kommissionen, inte har ett adekvat skydd för personuppgifter.

7. Vilka rättigheter har du som kund?

På din begäran kommer Villa Wäring att korrigera eller radera felaktig och ofullständig information. Du har också rätt att utan avgift få ett utdrag som visar vilka personuppgifter om dig som Villa Wäring behandlar. En sådan begäran ska skickas skriftligen till Villa Wäring och den adress som framgår av punkt 12. Den ska vara underskriven av dig och innehålla uppgifter om ditt namn, adress, personnummer, telefonnummer, och e-postadress som använts vid kommunikation med Villa Wäring. Ett utdrag från vårt kundregister kommer att skickas inom 14 dagar från det att din begäran inkommit till oss.

Du har närsomhelst rätt att återkalla ditt samtycke till ytterligare behandling av personuppgifter, dock ej retroaktivt. Detta ska meddelas skriftligen till Villa Wäring och den adress som framgår av punkt 12. Återkallande av samtycke påverkar inte behandling av personuppgifter som får göras utan samtycke. Återkallande av samtycke kan komma att påverka Villa Wärings tjänster på ett sådant sätt att de inte fungerar som avsett eller att Villa Wäring inte längre kan tillhandahålla dem.

8. Andra applikationer och/eller webbsidor?

På platser där du som gäst kan komma att befinna dig före, under och efter din bokning och/eller vistelse på Villa Wäring förekommer länkar till andra applikationer och/eller webbsidor, som inte kontrolleras av Villa Wäring. Denna integritetspolicy är endast tillämplig på ditt användande av Villa Wärings tjänster. Villa Wäring ansvarar inte för innehåll i länkade applikationer/webbsidor och hur dina personuppgifter behandlas av ägare eller operatörer av desamma.

9. Cookies

Villa Wäring använder cookies på sina digitala plattformar. Genom att inte stänga av cookies i din webbläsare och fortsätta använda våra digitala plattformar samtycker du till vår användning av cookies. Vi använder dessa för att lagra information om besökare, registrera användarspecifik information som i ett senare skede kan komma att användas i marknadsföringssyfte.

10. Överlåtelse

Om Villa Wäring säljer, omorganiserar eller på annat sätt överlåter hela eller delar av sin verksamhet kan gästers personuppgifter komma att överlåtas samtidigt.

11. Personuppgiftsansvarig

Personuppgiftsansvarig är Villa Wäring Husrum & Frukost, Kungsgatan 36, SE-432 44 VARBERG, E-post: info@villawaring.se

12. Kontakt

Om du har frågor, klagomål eller kommentarer kring Villa Wärings behandling av personuppgifter, efterlevnad av integritetspolicyn eller gällande lag avseende skydd för personuppgifter, vänligen skicka ett brev till Villa Wäring Husrum & Frukost, Kungsgatan 36, 432 44 VARBERG. Det är också hit du vänder dig om du vill begära ett utdrag ur vårt kundregister.

Om du anser att det förekommit felaktig hantering av personuppgifter har du också möjlighet att framställa klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten.